Privacy statement

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/WKKGZ). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Onder de WGBO valt ook dat ik een geheimhoudingsplicht heb. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Ik, Emilie Aukes, eigenaar van Reflex@Work ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijk) toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en en schriftelijk om uw toestemming vragen.

Uw rechten en mijn plicht

 • U heeft ten alle tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.
 • U heeft ten alle tijde het recht om uw gegevens te laten verwijderen.
 • De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan onderstaande gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Verzekering en/of polisnummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘voetreflexbehandeling’
 • De kosten van het consult

INHOUD VAN UW DOSSIER:

 • Alle gegevens die u heeft ingevuld in het intakeformulier.
 • Alle aantekeningen tijdens consulten/gesprekken.
 • Alle evaluatie en tevredenheidsdocumenten en nul-metings formulieren.
 • Alle gegevens die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.
 • Het behandelplan.
 • Uw Informed Consent (verklaring)

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-02-2022.
Reflex@Work kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de
website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u
op de hoogte blijft van wijzigingen.